PRVÉ  SLOVENSKÉ  LITERÁRNE  GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Prijímacie skúšky + kritériá

 

Kritériá prijatia na Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej pre školský rok 2016/2017

 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok 9. mája 2016
 2. kolo 2. termín prijímacích skúšok 12. mája 2016
 3. kolo 21. júna 2016

(zverejnenie termínu 2. kola bude do 6. 6. 2016)

     V školskom roku 2016/2017 otvárame jednu triedu štvorročného štúdia. Prijatých môže byť maximálne 30 žiakov.

Prihlášky je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy v termíne do 20. apríla 2016.

Prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy zostaví poradie úspešnosti všetkých prihlásených uchádzačov, pričom zohľadní výsledky Testovania9, študijné výsledky zo ZŠ, účasť na súťažiach  (umelecké, prírodovedné súťaže). Doklad o umiestnení v súťaži je potrebné doručiť spolu s prihláškou.

A/ Prijatie bez prijímacích pohovorov

Podľa zákona 245/2008 Z.z. §65 ods. 45 ak žiak dosiahol v celoslovenskom testovaní v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacích pohovorov. Výsledky bez PS budú zverejnené najneskôr 2. mája 2016.

B/ Prijatie na základe prijímacích pohovorov

 1. Obsah: Prijímacie pohovory sa konajú z predmetov slovenský jazyk

                                                                                       matematika

 1. Rozsah: v rozsahu učiva základnej školy
 2. Forma: písomná

 

Komisia sa bude riadiť podľa nasledujúceho bodového systému:

 1. Výsledky Testovania9 :

– 15 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 80% a viac

– 10 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 60% a viac, ale menej ako 80%

– 5 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 40% a viac, ale menej ako 60%

 1. Študijné výsledky dosiahnuté v 1. polroku 9. ročníka:

– priemerná známka do 1,50: 30 bodov

– priemerná známka od 1,50 -2,00 15 bodov

 1. Prijímacie skúšky: slovenský jazyk: 30bodov

matematika:  15 bodov

Uchádzač je úspešný, keď v každom z predmetov dosiahne min. 30%.

 1. Umiestnenie v súťažiach: celoslovenské kolá krajské kolá        okresné kolá

1.miesto       30b                          20b                       10b

2.miesto       20b                          10b                        5b

3.miesto       10b                        5b                        2b

C/ Kritériá pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Forma prijímacích pohovorov sa určí individuálne s prihliadnutím na druh zdravotného znevýhodnenia žiaka.

 

S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.

 

Ak sa žiak, ktorý je prijatý na základe umiestnenia nezúčastní zápisu, alebo zápis zruší, bude prijatý ďalší žiak v poradí a bude mu doručené zmenené rozhodnutie o prijatí. V tomto prípade je žiak povinný do piatich dní doručiť na sekretariát školy zápisný lístok a zapísať sa na štúdium na PSLG.

Prihlášky posielajte na adresu: Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, 050 01 Revúca

Informácie: 058  4426401, 058 4881020

Kritériá prerokovala pedagogická rada dňa 10.2.2016.

 

 

 

Mgr. Ľuboslava Lacjaková

riaditeľka školy

kritériá

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Translate »