PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

2. kolo prijímacích skúšok !!!

OZNAM
o 2. kole prijímacích skúšok do prvého ročníka

V zmysle ustanovenia §66 ods.7 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 11. 5. 2016 vyhlasuje riaditeľka Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Prijímacie skúšky do 1. ročníka sa uskutočnia dňa 21. 6. 2016 o 9.00 hod. v budove PSLG v Revúcej.

Prihlášky na štúdium na strednej škole do 2. kola prijímacích skúšok je potrebné doručiť do PSLG v Revúcej do 9. júna 2016.

V Revúcej 1. júna 2016
Mgr. Ľuboslava Lacjaková
riaditeľka školy

Translate »