PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Škola priateľská k deťom

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej je v školskom roku 2017/2018 zapojené do programu „Škola priateľská k deťom“.

Program „Child Friendly School“  Škola priateľská k deťom je súčasťou medzinárodného programu UNICEF.  Je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu, kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť minimálne týchto 7 základných kritérií:

  • Informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom
  • Školenie pre personál školy
  • Nástenka venovaná právam detí v spolupráci s UNICEF a Linkou detskej istoty
  • Práva detí v školskom vzdelávacom procese
  • Participácia detí na chode školy
  • Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
  • Žiacky školský parlament

Priebežne Vás budeme informovať o plnení hore uvedených úloh a s nimi súvisiacimi aktivitami, ktoré uskutočníme na našej škole.

Program „Škola priateľská k deťom“ je odporúčaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako vhodný doplnok ku problematike ochrany ľudských práv vo výchovno-vzdelávacom procese. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

Naše študentky:

A nástenka zavesená na svojom mieste:

Ľudstvo je povinné poskytnúť dieťaťu to najlepšie, čo mu môže poskytnúť… Všetky deti bez akejkoľvek výnimky majú nárok na tieto práva bez rozdielu alebo diskriminácie,“ deklarácia práv dieťaťa.

Translate »