PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Študenti

2. kolo prijímacích skúšok !!!

OZNAM o 2. kole prijímacích skúšok do prvého ročníka V zmysle ustanovenia §66 ods.7 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 11. 5. 2016 vyhlasuje riaditeľka Prvého slovenského literárneho…

Translate »