PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

EPAS

Prvé slovenské literárne gymnázium sa zapojilo do projektu EPAS a stalo sa ambasádorskou školou Európskeho parlamentu.

Informácie o škole

Škola založená v roku 1997
Lokalita:
Slovensko – Stredný Gemer – Revúca
Úloha:
vzdelávať a vychovávať mladých ľudí, ktorí chcú dosiahnuť svoj cieľ, objavovať nové veci, odborne i ľudsky rásť, nájsť svoje uplatnenie v živote i v spoločnosti
Kontakt:
pslgrevuca@ferdonet. Sk
www.pslgrevuca.eu
058/442 6401
0905 465 998

PSLG v zime, pod peknou nádielkou snehu.

Informácie o škole:

Prvé slovenské literárne gymnázium (PSLG) je jediná škola svojho druhu na Slovensku, ktorá sa snaží nadväzovať na tradície prvej slovenskej strednej školy, a to Prvého slovenského gymnázia. Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie mládeže, ktorá má blízky vzťah k literatúre, histórii a k umeniu. Poslaním školy je dať žiakom všeobecný vzdelanostný základ a pripraviť ich na ďalšie vzdelávanie (v spoločenských, prírodovedných či technických vedách), no zároveň aj pre uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život. Vedie ich k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným. V škole vládne priateľská atmosféra založená na princípoch ľudskosti, tolerancie a vzájomného porozumenia.
Toho času sídli v budove Gymnázia Martina Kukučína, disponuje dobrým materiálno-technickým vybavením.

Náš život:

Organizujeme a zapájame sa do kultúrnych a spoločenských udalostí školy a mesta (moderujeme, prednášame, pracujeme v odborných porotách), pomáhame organizovať rôzne konferencie a súťaže (Mladá Kukučínova Revúca, Literárne údery), zapájame sa do verejných zbierok, vydávame školský časopis Svet v literách, organizujeme návštevy divadla, exkurzie, výchovno-poznávacie výlety, lyžiarsky a plavecký výcvik, rôzne workshopy, CARPE DIEM, Deň tvorivosti, Deň PSLG, Improfest. Najradšej rozvíjame svoje divadelné schopnosti

Informácie o projekte EPAS

Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Cieľ programu:

Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom – čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019.

Ako program funguje:

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné a neskôr aj podrobné odborné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované.  V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod/miesto pre informácie o EÚ a EP.

Aktivity projektu EPAS

November 1989 – cesta do slobodnej Európy

Tri desaťročia uplynuli od momentu, ako Slováci a Česi nenásilne odmietli totalitné zriadenie. Tento historický zlom v dejinách Slovákov si žiaci Prvého slovenského literárneho gymnáziá v Revúcej pripomenuli na besede s Mgr. Patrikom Dubovským, riaditeľom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Hovorené slovo bolo doplnené dokumentárnym filmom a diskusiou o ceste Slovákov do slobodnej Európy. Beseda bola zorganizovaná v projekte Ambasádorská škola Európskeho parlamentu – EPAS, do ktorého sa škola zapojila v tomto školskom roku.

Galéria z aktivít v rámci projektu EPA

Recenzie, alebo čo o projekte povedali naši žiaci

Translate »