PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Literárno – dramatická tvorba

Vyučovací predmet literárno-dramatická tvorba nadväzuje na vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra ktorý mali žiaci /8. a 9. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania/.  Literárno-dramatická tvorba integrálne spája percepciu základných literárno-teoretických znalostí žiakov s praktickými cvičeniami vlastnej literárnej tvorby, učí základom herectva, dramaturgie, scenáristiky. Rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti písania a návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje.VP literárno-dramatická tvorba sa  vyučuje jednu hodinu týždenne v každom ročníku. Z predmetu je možné maturovať.

Naši študenti dosahujú každoročne výborné výsledky v literárnych súťažiach aj vďaka predmetu LITERÁRNO – DRAMATICKÁ TVORBA.

Translate »