PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Maturita 2018

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o
ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

TERMÍNY KONANIA MS
MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka)
alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka, alebo
september, alebo február nasledujúceho školského roka).
Riadne skúšobné obdobie
Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVV a Š SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín
EČ a PFIČ MS nasledovne:
 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská
literatúra
 14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,
španielsky jazyk, taliansky jazyk
 15. marec 2018 (štvrtok) – matematika
 16. marec 2018 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018. Podrobné
informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám
poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.
Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. septembra 2018. Podrobné
informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám
poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.
Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2018 cez informačný systém pre EČ a PFIČ
MS bude prebiehať v termíne od 14. mája 2018 do 15. júna 2018.
Termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v
sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom
júna príslušného školského roka. Pred začiatkom konania ÚFIČ MS sa žiak päť po sebe
nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje na vyučovaní („akademický týždeň“). Tieto dni sú
určené na prípravu žiaka na skúšku.

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS
Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne.
Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval, alebo
nezmaturoval. EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych
odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých
žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak).
PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.
Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom
ÚFIČ MS (pred odchodom na „akademický týždeň“).
Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do
písomných prác a porovnať ich s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do
piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ
MS môžu podať Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo
dňa, keď sa dozvedeli výsledok.
Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS v danom
predmete. ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia
osobitnou známkou. Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá
sa určí ako vážený aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v
jednotlivých predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a
PFIČ MS. Ak sa hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka
počas štúdia, pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas
štúdia. Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné
námietky voči hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od
vykonania skúšky.
Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný
predmet zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak:
a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z
celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového
počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak:
a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z
celkového počtu bodov, alebo
b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového
počtu bodov. Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak
úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).
Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré
bol prihlásený.

Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky
hodnotenia z niektorej časti MS z predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o
možnosť konať opravnú skúšku z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto
predmetu. Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka,
prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v
septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa
riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS,
prípadne ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu
opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február
nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ
a PFIČ MS nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré
bol žiak prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z
predmetu.
Hodnotenie dobrovoľnej MS
Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska viac ako
33 % z celkového počtu bodov, v PFIČ MS nezíska viac ako 25 % z celkového počtu bodov,
v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň
neodpovedal. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa
neuvádzajú.
Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS
Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8
vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších
predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS,
platia nasledujúce informácie:
1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak
prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto
predmetov.
2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch
predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a
formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Základné informácie
Bratislava, september 2017 5
3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto
predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať
(školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo
formy, v ktorej bol neúspešný.
4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho
školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom
skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a
PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4),

pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku,
v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v
riadnom termíne roku 2018, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2018 alebo v marci
2019).
5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce
opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra
nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne
nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu
predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka,
prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a
PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny
termín MS, ale v IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.
7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú
maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej
skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie
maturitnej skúšky.

Podrobnejšie informácie na: http://www.nucem.sk/sk/maturita#1239

Translate »