PRVÉ  SLOVENSKÉ  LITERÁRNE  GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Prijímacie skúšky

Kritériá prijatia na Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej pre školský rok 2018/2019

 • 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok: 14.5.2018
 • 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok: 17.5.2018
 • 2. kolo: 19.6.2018

     V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu štvorročného štúdia. Prijatých môže byť maximálne 30 žiakov.

Prihlášky je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy v termíne do 20. apríla 2018.              Prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy zostaví poradie úspešnosti všetkých prihlásených uchádzačov, pričom zohľadní výsledky Testovania 9, študijné výsledky zo ZŠ, účasť na súťažiach  (umelecké, prírodovedné súťaže). Doklad o umiestnení v súťaži je potrebné doručiť spolu s prihláškou.

A/ Prijatie bez prijímacích pohovorov

Podľa zákona 245/2008 Z.z. §65 ods. 45 ak žiak dosiahol v celoslovenskom testovaní v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacích pohovorov. Výsledky bez PS budú zverejnené najneskôr 2. mája 2018

B/ Prijatie na základe prijímacích pohovorov

 • Obsah: Prijímacie pohovory sa konajú z predmetov slovenský jazyk
                                                                                    matematika
 • Rozsah: v rozsahu učiva základnej školy
 • Forma: písomná

Komisia sa bude riadiť podľa nasledujúceho bodového systému:

 • Výsledky Testovania9 :

– 15 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 80% a viac

– 10 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 60% a viac, ale menej ako 80%

–  5 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 40% a viac, ale menej ako 60%

 • Študijné výsledky dosiahnuté v 1. polroku 9. ročníka:

– priemerná známka do 1,50              30 bodov

– priemerná známka od 1,51 -2,00     15 bodov

 • Prijímacie skúšky: slovenský jazyk: 30 bodov
  matematika:  15 bodov

Uchádzač je úspešný, keď v každom z predmetov dosiahne min. 30%.

 • Umiestnenie v súťažiach:    celoslovenské kolá           krajské kolá        okresné kolá

1.miesto                                  30b                              20b                       10b

                  2.miesto                                  20b                              10b                        5b

                  3.miesto                                  10b                               5b                         2b

C/ Kritériá pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Forma prijímacích pohovorov sa určí individuálne s prihliadnutím na druh zdravotného

znevýhodnenia žiaka.

 

S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.

Ak sa žiak, ktorý je prijatý na základe umiestnenia nezúčastní zápisu, alebo zápis zruší, bude prijatý ďalší žiak v poradí a bude mu doručené zmenené rozhodnutie o prijatí. V tomto prípade je žiak povinný do piatich dní doručiť na sekretariát školy zápisný lístok a zapísať sa na štúdium na PSLG.

Prihlášky posielajte na adresu: Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, 050 01 Revúca

Informácie: 058  4426401, 058 4881020

Kritériá prerokovala pedagogická rada dňa 29.1. 2018.

 

                                                                     Mgr. Ľuboslava Lacjaková
riaditeľka školy

Translate »