PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Prihlášky na VŠ

Vzor vyplnenej prihlášky nájdete TU.

Vyplnenie prihlášky na VŠ – čísla študijných odborov
Údaje o  škole
názov: Prvé slovenské literárne gymnázium
adresa: Železničná 260, 050 01 Revúca
kód strednej školy: 030197121
kód študijného odboru: 7902J 00
študijný odbor: gymnázium
stupeň dosiahnutého vzdelania: 5

V časti Klasifikácia maturitnej skúšky vypĺňate iba stĺpec  PREDMET MATURITNEJ SKÚŠKY a stĺpec ÚROVEŇ takto:
Predmet maturitnej skúšky                                                                     Úroveň
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
NEMECKÝ JAZYK alebo ANGLICKÝ JAZYK alebo RUSKÝ JAZYK           B2
PRVÝ VOLITEĽNÝ PREDMET
DRUHÝ VOLITEĽNÝ PREDMET

Ostatné položky v časti Klasifikácia maturitnej skúšky nevypisujete.

Vyplnenie prihlášky na VŠ – pokyny
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý
stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku (ďalej len „prihláška“).

Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou
podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého
stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej
škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo
fakulta, alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na
vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.

1. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole uchádzač vyplní jeden alebo viac
študijných programov.
V položke Forma štúdia vyplní slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach
štúdia.
V položke Metóda štúdia doplní slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná
podľa informácie o možnostiach štúdia. Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie,
pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme
štúdia sa väčšinou uskutočňujú v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda nahrádza
priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných
prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. Niektoré programy v externej forme
štúdia sa uskutočňujú dištančnou metódou štúdia. Informáciu o metóde štúdia je možné nájsť
v publikácii Ako na vysokú školu. Študijný program, pri ktorom nie je vyznačená metóda
štúdia, sa uskutočňuje v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda štúdia alebo
kombinovaná metóda štúdia je pri študijnom programe vyznačená.
V prípade, že je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do
položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom napr. anglický
alebo nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností príslušnej fakulty.
Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí uvedú
aktuálny rok, v ktorom sa bude maturitná skúška konať. Absolventi stredných škôl uvedú rok
úspešného vykonania maturitnej skúšky.

Položku Absolvovaná stredná škola vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku,
ktorí vyznačia krížikom druh strednej školy, v ktorej študujú.
Položku Kód strednej školy vyplní len uchádzač maturujúci v tomto školskom roku
s pomocou strednej školy. Kód strednej školy je 9-ciferné identifikačné číslo školy a vypĺňa
sa podľa registra škôl a školských zariadení, ktorý je platný k 1. septembru aktuálneho
školského roku. Gestorom spravovania registra škôl a školských zariadení je Ústav informácií
a prognóz školstva a tento register je publikovaný na ich webovej stránke www.uips.sk v časti
Regionálne školstvo v položke Dostupné databázy v súbore Sieť stredných škôl v školskom
roku 2007/2008. Kód strednej školy nemôže byť 6-ciferné číslo, ktoré sa začína číslicou 5.
V prípade spojenej strednej školy uvedie kód organizačnej zložky, napr.: spojená stredná
škola má dve organizačné zložky: obchodnú akadémiu a strednú poľnohospodársku školu,
a preto pri uchádzačoch z obchodnej akadémie spojená stredná škola uvedie kód príslušnej
obchodnej akadémie a pri uchádzačoch zo strednej poľnohospodárskej školy uvedie kód
príslušnej strednej poľnohospodárskej školy. V prípade absolvovania strednej školy
v zahraničí uvedie uchádzač kód 999 999 999. Uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku
v predchádzajúcich rokoch, nevypĺňa položku Kód strednej školy.
Názov strednej školy odpíše uchádzač buď z vysvedčenia o maturitnej skúške, alebo uvedie
taký, ktorý je platný k 1. septembru daného školského roku. V prípade spojenej strednej školy
uvedie názov organizačnej zložky.
Kód študijného odboru vyplní stredná škola aj v prípade maturujúcich uchádzačov v tomto
školskom roku, príp. uchádzač podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 571/2006   Z. z. z 2.
októbra 2006, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania. V elektronickej
podobe sa nachádzajú na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz
školstva www.uips.sk v časti Štatistika, služby a štandardizácia v položke Číselníky
študijných a učebných odborov. Kód študijného odboru je 7-ciferné číslo, ktoré je možné
napísať podľa vysvedčenia o maturitnej skúške tak, že odpíšeme kód odboru a za ním kód
zamerania. V prípade, že je na maturitnom vysvedčení uvedený 5-ciferný kód odboru bez
zamerania, doplníme tento kód sprava nulami.
Stupeň dosiahnutého vzdelania vyplní stredná škola aj v prípade maturujúcich uchádzačov
v tomto školskom roku, príp. uchádzač podľa aktuálneho číselníka STDVZD:
4 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednom odbornom učilišti ukončené maturitnou
skúškou,
5 – úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu ukončené maturitnou skúškou,
6 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené
maturitnou skúškou,
7 – vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom.
Všetky potrebné údaje o strednej škole sa nachádzajú v publikácii Sieť stredných škôl
v školskom roku 2010/2011, ktorú každoročne vydáva Ústav informácií a prognóz školstva
a v elektronickej podobe je na webovej stránke www.uips.sk v časti Regionálne školstvo.

2. strana

Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola
alebo fakulta. Ak na vyplnenie nepostačuje predtlačená tabuľka, uvedie prospech zo strednej
školy v samostatnej prílohe. Uchádzač maturujúci v tomto školskom roku nevypĺňa prospech
v poslednom ročníku a v časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní iba stĺpec Predmet
maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň. Uchádzač maturujúci pred rokom 2004 vyplní v časti
Klasifikácia maturitnej skúšky stĺpec Predmet maturitnej skúšky, stĺpec Ústna forma
(známka) v rámci internej časti, Dátum maturitnej skúšky a Priemer maturitnej skúšky.
Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných
vzorov uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta
v podmienkach na prijatie.
V prípade uchádzačov maturujúcich nie v tomto školskom roku, ktorí k prihláške priložia
overené fotokópie všetkých výročných vysvedčení zo strednej školy a overenú fotokópiu
vysvedčenia o maturitnej skúške, nie je potrebné potvrdzovať správnosť údajov strednou
školou.
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania
vo zvolenom študijnom programe vyplní uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo
fakulty.

3. strana

V časti Prehľad o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na vysokej škole uchádzač vyplní
položku Stupeň dosiahnutého vzdelania v prípade ukončeného vysokoškolského štúdia
slovom alebo číslom podľa aktuálneho číselníka STDVZD:
7 – prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske alebo vyššie odborné vzdelanie
ukončené absolutóriom,
8 – druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske, doktorské,
9 – tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské (nevzťahuje sa na špecializačné
štúdium a certifikačné prípravy zdravotníckych pracovníkov, toto štúdium upravuje vlastný
číselník, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR).
Podľa požiadavky vysokej školy môže byť prílohou k prihláške životopis, overené fotokópie
výročných vysvedčení zo strednej školy, overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške,
kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu).
Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana

Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.

Translate »