PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

2. kolo prijímacích skúšok !!!

OZNAM o 2. kole prijímacích skúšok do prvého ročníka V zmysle ustanovenia §66 ods.7 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 11. 5. 2016 vyhlasuje riaditeľka Prvého slovenského literárneho…

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

P O Z V Á N K A Riaditeľka PSLG v Revúcej v spolupráci s rodičovskou radou zvoláva plenárne zasadnutie rodičovského združenia za účelom voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Plenárna schôdza rodičovského združenia sa uskutoční 14.marca 2016 (pondelok) o 15,30 v priestoroch IV.A triedy (prízemie) Po plenárnom zasadnutí…

Translate »