PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Ostatné predmety

Anglický jazyk – ANJ

Biológia – BIO

Čítanie a interpretácia – CII

Dejepis – DEJ

Etická výchova – ETV

Fyzika – FYZ

Geografia – GEG

Chémia – CHE

Informatika – INF

Konverzácie v anglickom jazyku – KAJ

Literárny seminár – LSE

Matematika – MAT

Náuka o spoločnosti – OBN

Nemecký jazyk – NEJ

Seminár zo žurnalistiky – SJS

Slovenský jazyk a literatúra – SJL

Spoločensko – vedný seminár – SPS

Telesná a športová výchova – TSV

Umenie a kultúra – UKL

Translate »