PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Prijímacie skúšky

Kritériá prijatia na Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej pre školský rok 2018/2019

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok 13. mája 2019

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok 16. mája 2019

(Zverejnenie termínu 2. kola bude do 31. 5. 2019.)

V školskom roku 2019/2020 otvárame jednu triedu štvorročného štúdia. Prijatých môže byť maximálne 17 žiakov.

Prihlášky je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy v termíne do 12. apríla 2019.

Prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy zostaví poradie úspešnosti všetkých prihlásených uchádzačov, pričom zohľadní výsledky Testovania 9, študijné výsledky zo ZŠ, účasť na súťažiach  (umelecké, prírodovedné súťaže). Doklad o umiestnení v súťaži je potrebné doručiť spolu s prihláškou.

A/ Prijatie bez prijímacích pohovorov

Podľa zákona 245/2008 Z. z. §65 ods. 45 ak žiak dosiahol v celoslovenskom testovaní v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacích pohovorov. Výsledky bez PS budú zverejnené najneskôr 2. mája 2019.

B/ Prijatie na základe prijímacích pohovorov

Obsah: Prijímacie pohovory sa konajú z predmetov: slovenský jazyk                                                                                                                     matematika

Rozsah: v rozsahu učiva základnej školy

Forma: písomná

Komisia sa bude riadiť podľa nasledujúceho bodového systému:

Výsledky Testovania9 :

– 15 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 80% a viac

– 10 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 60% a viac, ale menej ako 80%

–   5 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 40% a viac, ale menej ako 60%

Študijné výsledky dosiahnuté v 1. polroku 9. ročníka:

– priemerná známka do 1,50              30 bodov

– priemerná známka od 1,51 -2,00     15 bodov

Prijímacie skúšky: slovenský jazyk: 30 bodov

matematika:  15 bodov

Uchádzač je úspešný, keď v každom z predmetov dosiahne minimálne 30%.

Umiestnenie v súťažiach: celoslovenské     kolá krajské kolá     okresné kolá

1.miesto                             30b                              20b                       10b

2.miesto                             20b                              10b                        5b

3.miesto                             10b                               5b                         2b

C/ Kritériá pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Forma prijímacích pohovorov sa určí individuálne s prihliadnutím na druh zdravotného znevýhodnenia žiaka.

_____________________________________________________________________________

S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.

Ak sa žiak, ktorý je prijatý na základe umiestnenia nezúčastní zápisu, alebo zápis zruší, bude prijatý ďalší žiak v poradí a bude mu doručené zmenené rozhodnutie o prijatí. V tomto prípade je žiak povinný do piatich dní doručiť na sekretariát školy zápisný lístok a zapísať sa na štúdium na PSLG.

Prihlášky posielajte na adresu:
Prvé slovenské literárne gymnázium, Clementisova 1166, 050 01 Revúca

Informácie: tel.č.: 058/4426401 alebo 0905 465 998

Kritériá prerokovala pedagogická rada dňa 28.1.2019

PhDr. Ľubica Andaházyová
poverená zastupovaním riaditeľky školy

Aktualizované dňa 1.4.2019

Translate »