PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Rétorika

Vyučovací predmet rétorika integrálne spája percepciu základných rétoricko-teoretických znalostí žiakov s praktickými cvičeniami vlastnej rétorickej tvorby, teda prípravy vlastných alebo vopred zadaných tém, ich spracovanie a prednesenie pred širším kolokviom žiakov triedy. Rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti písania, nadväzujúceho na prednášanie, návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje.

Koncepcia vyučovacieho predmetu rétorika predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie, kreatívne chápanie rétorickej tvorby v nadväznosti na širšiu kultúrnu aktivitu človeka. Využíva projekčné metódy, dramatickú výchovu i priamu skúsenosť v snahe motivovať žiakov, rozvíjať a kultivovať ich osobnosť.

Poznanie žurnalistických a rétorických pojmov a estetických názorov v paralele žurnalistickej tvorby a jej prednášanie, bude záverečnou syntézou vedomostí a zručností maturanta literárneho gymnázia.

Translate »