PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Sociálne štipendium

Kto môže získať štipendium
Žiak denného štúdia strednej školy, špeciálnej strednej školy, vrátane osemročného gymnázia,
odborného učilišťa či praktickej školy,
ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
ak jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku
nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti.

Kto nemôže získať štipendium 
Žiak, ktorý je podmienečne vylúčený zo školy.
Žiak, ktorý v predchádzajúcom polroku školského vyučovania dosiahol priemerný prospech
horší ako 3,5.
Deti z detských domovov. Tie majú zabezpečenú komplexnú starostlivosť zo strany štátu,
pričom rodičia za ich pobyt v domove platia úhradu vo výške súdom určeného výživného.

Riaditeľ školy svojím rozhodnutím môže štipendium pozastaviť aj žiakom, ktorí sa
dopustili výnimočne hrubého porušovania školského poriadku alebo majú výrazne zlý
prospech a dochádzku.
Výška mesačného štipendia:
25 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s priemerom známok horším
ako 2,5 a najviac do 3,5 vrátane, teda aktuálne 20,42 eura,
35 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s prospechom horším ako 2,0 a
najviac do 2,5, teda aktuálne 28,58 eura,
50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s priemerom 2,0 a lepším, teda
aktuálne 40,83 eura.

Pozn.: Do priemeru známok sa nezarátava klasifikácia z nepovinných predmetov. Priemer
žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa vypočíta podľa výročného vysvedčenia školy, ktorú
naposledy navštevoval (zvyčajne 2. polrok 9. ročníka ZŠ).
Štipendium sa vypláca v termínoch určených školou.

Čo musíte urobiť
Žiadosť o priznanie štipendia platí vždy na príslušný školský rok. O tlačivo žiadosti o
štipendium požiadajte triedneho učiteľa.
Nevyhnutnou prílohou je potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina
poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb. Môže ísť o originály alebo
riaditeľom školy overené kópie.
Žiadosť prijme riaditeľ školy, ktorý ju schváli a na základe známok na vysvedčení za
predchádzajúci polrok školského vyučovania rozhodne o výške štipendia. Priložená kópia
vysvedčenia nemusí byť notársky overená, stačí overenie riaditeľom.
Žiadosť môže podať žiak kedykoľvek v priebehu školského roka a štátna podpora mu bude
priznaná od 1.dňa mesiaca, kedy o ňu požiadal.
Na základe polročného vysvedčenia sa výška a oprávnenosť poberania štipendia nanovo
prehodnocuje a žiadateľ musí znovu predložiť potvrdenie, že rodina poberá dávky v hmotnej
núdzi alebo dokladovať príjem za ukončený kalendárny rok.

Translate »