PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Základy žurnalistiky

Vyučovací predmet Základy žurnalistiky má v školskom vzdelávaní špecifické a výnimočné postavenie. Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej je jedinou strednou školou gymnaziálneho typu, na ktorej sa vyučuje a to v prvom a druhom ročníku s dotáciou 66 hodín ročne v 1. ročníku a 66 hodín v 2.ročníku. Na túto oblasť teoretických základov žurnalistiky nadväzuje v 3. a 4. ročníku voliteľný predmet Seminár zo základov žurnalistiky rozvíjajúci praktické zručnosti v tvorbe konkrétnych novinárskych prejavov (žánrov) s dotáciou 66 hodín ročne. Umožňuje študentom nielen sledovať produkty masmediálnej tvorby, ale učí ich aktívne rozpoznávať, tvoriť, využívať a orientovať sa v nich. Získavať kompetencie na serióznu žurnalistickú tvorbu, odlišovať ju od bulvárnej, využívať ju v organizovaní si života, v pestovaní hodnotového systému. Učí zaujímať sa o aktuálne spoločenské dianie, orientovať sa v ňom, vedieť nájsť jeho mediálne analytické hodnotenia, zaujímať kritický, konštruktívny prístup k spoločenským procesom, byť aktívnym členom spoločnosti. Tento predmet sa vyučuje jednu hodinu týždenne v každom ročníku a je možné z neho maturovať. Absolventi tejto maturitnej skúšky majú možnosť uplatniť sa v regionálnych redakciách.

„Každého z nás zaujímajú médiá. Niekto číta noviny a časopisy, ktosi radšej počúva rozhlas a iný nedá dopustiť na televíziu. Ako funguje práca tých, ktorí pracujú v médiách? Čo všetko sa skrýva za vydarenou reláciou, alebo kvalitným článkom? Na základoch žurnalistiky a učíme ako predať písané, alebo hovorené slovo a dať o sebe vedieť. A môžno sa z nás raz stanú tiež novinári… “ hovorí o našom predmete sám vyučujúci Mgr. Ivan Novák

základy žurnalistiky

 

Translate »